image image image image image
Najstaršia škola v Prievidzi

s triedami vybavenými modernými digitálnymi technológiami.
Škola v klasickej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie
(všetci sa poznáme :-) )
Máme veľmi dobré výsledky  
Školu dlhodobo charakterizujú veľmi dobré výsledky v TESTOVANÍ 9 a úspechy žiakov vo vedomostných olympiádach i v športových súťažiach. Vynikajúce výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania.  
Operačný program VZDELÁVANIE Základná škola na Mariánskej ulici ukončila  vo februári 2011 projekt z operačného programu VZDELÁVANIE - Premena tradičnej školy na modernú
PONÚKAME
  • koncepciu netbookov v triedach ISCED 1
  • využívanie metódy CLIL so zameraním na anglický jazyk vo vyučovaní predmetov prírodoveda a tvorba projektov
  • predmety anglický jazyk, informatická výchova a tvorba projektov od 1. ročníka 
  • všetky triedy vybavené interaktívnymi digitálnymi technológiami 
  • internetovú žiacku knižku, elektronickú evidenciu školskej dochádzky
  • pestrú záujmovú činnosť (LEGO DACTA, Programovanie s Baltíkom, Florbal, Volejbal, ...)
APROGEN
Základná škola na Mariánskej ulici ako jediná v regióne v z d e l á v a intelektovo nadané deti. APROGEN Alternatívny program edukácie nadaných pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. V školskom roku 2010/2011 opúšťajú školu prví absolventi programu pre intelektovo nadaných žiakov

Do pozornosti

Informácie pre stravníkov  pdf 

  Oznam - poplatky ŠKD - dôležité zmeny!!! 

FACEBOOK  www.fb.com/zsmarianska 

jeans party

Akcia sa uskutoční v prípade predaja minimálne 100 lístkov. Konanie akcie bude potvrdené 25.01.2017 do 12:00 na webe školy a na nástenke so suplovaním. 

Zároveň Vás chcem požiadať o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Ceny môžete odovzdať v kancelárii zastupkyne riaditeľky školy.

Mgr. Ľudmila Peticová, riaditeľka školy

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 104 / 2009

Stanovenie školských obvodov v meste Prievidza.

pdf

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 96 / 2008 s doplnkom

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v úplnom znení so zapracovaným doplnkom č.1, dodatkom č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č.7,č.8, č.9 a č.10

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií