EKOROK s Nestlé

image002

 

Žiaci 2. A sa na ranných komunitách venovali téme recyklácie odpadu. Naučili sa, čo patrí do kontajnera danej farby. Pomohli im pritom ilustračné tabule umiestnené na medziposchodí aj omaľovánky o Jožkovi Zberčíkovi. Zapojili sa tým do projektu p. Dobiaša a dali najavo, že im životné prostredie nie je ľahostajné.     Valterová, tr. uč.

V triedach žiaci triedia odpad - hlavne papier. Namiesto do koša ho dávajú do krabíc a odovzdávajú do zberu. Repiská, 2.C

Téme Vodný svet zadanej v rámci projektu EKOROK v školskom roku 2017/18 som sa venovala zatiaľ na predmete tvorba projektov :

5.C. – žiaci dostali zadanie: čo sa im vybavilo ako prvé, keď počuli tému Vodný svet? Žiaci spracovali buď samostatne alebo vo dvojiciach tieto témy: žralok biely, delfín, veľryba, hviezdovka morská, moje morské akvárium, morský koník, perutín, bojovnica (ryba), Neptún – Boh morí, medúza štvorhranka

- žiaci spracovali svoje témy vo forme powerpointovej prezentácie a prezentovali spolužiakom, na konci každej prezentácie bol kvíz, ktorým si prezentujúci overili, čo si ich spolužiaci zapamätali

-témy, ktoré si žiaci vybrali, nie sú súčasťou TVVP

- cieľom bolo aby sa žiaci vzájomne naučili niečomu novému mimo TVVP

- učiteľ žiakov usmerňoval pri tvorbe prezentácií a dopĺňal ich výklad

- pozitíva: žiaci radi pracujú s programom PowerPoint, boli radi, že sa sami môžu rozhodnúť pri výbere konkrétnej témy

- všetci sa rozhodli pre živočíchov, deťom sú tieto témy o zvieratách najbližšie, jeden žiak si vybral tému o Neptúnovi

Moje morské akvárium - žiačka písala o tom, aké akvárium má doma, ako sa oň starať, aké rybičky v ňom má. Bolo to veľmi zaujímavé a odlišné od ostatných prác, pretože robila prácu o niečom, čo má doma.

8. A. – platí všetko ako pri 5.C

Postrehy: žiaci si vybrali tiež všetci živočíchov, napríklad delfín skákavý či veľryba južná, ...

-svoje témy sa však rozhodli spracoval na výkres A3

Téme vodný svet sme sa venovali aj na hodinách biológie v 9.A.

Každý žiak mal spracovať konkrétneho živočícha žijúceho vo vode, alebo nejakým spôsobom viazaného k vodnému prostrediu, či už potravou, alebo vývojovým štádiom života. O danom živočíchovi mali zistiť typické znaky, spôsob života a čo ho ohrozuje. Živočícha mali nakresliť. Svoje zistenia prezentovali pred spolužiakmi. Ostatní žiaci si zapisovali do zošita informácie a učiteľ si potom ich nadobudnuté vedomosti overil testom. Výtvory žiakom sú vystavené na nástenke v učebni biológie.

Téme vodný svet sme sa venovali aj na hodine biológie v 6.B.

2 žiačky spracovali tému žraloky, delfíny a lamantíny na výkresy, prezentovali informácie spolužiakom, ktorí si zapisovali dôležité informácie na papiere. Na papieroch boli otázky z prezentovaného obsahu, tieto otázky boli súčasťou prípravy žiačok, ktoré prezentovali. Žiaci svoje novonadobudnuté vedomosti preukázali v teste, ktorý vypracovali na nasledujúcej vyučovacej hodine.

Mgr. Aneta Škulcová

Žiaci 3.B a 3.C v rámci vyučovania Prírodovedy spoznávali rôzne skupenstvá vody a ich premenu. Našim najväčším zistením bolo, že voda v prírode nikde len tak nezmizne, ale sa neustále mení a jej premena sa opakuje dookola, až je z toho jav, ktorý voláme kolobeh vody v prírode.

Dňa 3. novembra 2017 už pätnástykrát predstavitelia spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  podpísali zmluvu o spolupráci  s mestom Prievidza a finančne podporia aktivity škôl v projekte Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý má v tomto školskom roku názov "Zachráňme...!" pdf

>>> Ekoinfo <<<

Dňa 3. novembra 2016 už štrnásty krát predstavitelia spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.  podpísali zmluvu o spolupráci  s mestom Prievidza a finančne podporia aktivity škôl v projekte Ekorok s Nestlé Slovensko s.r.o., ktorý má v tomto školskom roku názov Život pod lupoupdf

ekorok1

Ekoinfo

Čítať celý článok...

corporate-logo

Vitalita školských záhrad

ekorok 2016

Príloha zmluvy EKOROK 2015/2016pdf

Čítať celý článok...

corporate-logo

 „E(A)KO  prežiť?“

h logo erb b

Príloha zmluvy EKOROK 2014/2015 pdf

Čítať celý článok...

Názov: Ekorok s NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Organizátor: Mesto Prievidza

Koordinátor CVČ Spektrum Prievidza

Čítať celý článok...

shallow

 

Projekt EKOROK pokračuje ...   „Pamäť prírody- Kľúč k ekoživotu“

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/jubilejna-spolupraca-s-nestle-slovensko-potvrdena/

 

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Viac článkov...

Stránka 1 z 2

Začiatok
Dozadu
1

Projekt EKOROK

globe_green

V spolupráci s mestom Prievidza a firmou Nestlé podporujeme pozitívny vzťah detí k ekológii a životnému prostrediu.

Viac informácií

Projekt INFOVEK

logo_infovek

Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti.

Viac informácií

Projekt LEGO Dacta

TrikeBase400

Robotická stavebnica v rukách našich detských "programátorov".

Viac informácií

Školské mlieko a ovocie

apple-g

Správna výživa je základom pre zdravie detí, lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií